KLIB AVANTUR

MISYON NOU

Pwogram Advanturer la fet pou sipote paran yo nan ede timoun yo avek travay difisil pou devlope totalman kom disip Kris la nan mond jodia.

Misyon Adventurer Club ministe a se sevi yon kominote entekiltirel timoun ki soti nan pre-kindegadenn nan katriyem klas ak paran yo oswa responsab yo epi ede fanmi Avanturer nan ap grandi kom disip Jezi. Avantur yo se yon eskout-tankou legliz ki baze sou pou Pre-K (laj 4) - katriyem jen moun. Oganizasyon se nou an pou moun ki nan klas 5yem-12 se Pathfinders.

OBJEKTIF NOU

 1. Timoun yo ap, nan pwop nivo pa yo, komite ke yo ak lavi yo bay Jezikri.
 2. Timoun yo ap jwenn yon atitid pozitif nan direksyon benefis, lajwa, ak responsablite viv yon lavi kretyen.
 3. Timoun yo ap jwenn abitid, ladres, ak konesans ki nesese pou viv pou Jezi jodi a.
 4. Paran yo ak baz swen prensipal yo ap vin pi konfyans ak efikas kom ko-travaye avek Kris la pou pitit yo.

OBJEKTIF NOU

Ministe Advanturer Club la bay fason plezi ak kreyatif pou timoun:

   • pou devlope yon karakte Kris la tankou;
   • fe eksperyans lajwa ak satisfaksyon fe bagay ki byen;
   • eksprime lanmou yo pou Jezi nan yon fason natirel;
   • pou aprann bon espotif e ranfose kapasite yo pou jwenn ansanm ak lot moun;
   • pou dekouvri kapasite Bondye yo ak konnen kijan pou yo itilize yo pou benefisye pwop tet ou ak sevi lot moun; E
   • pou amelyore konpreyansyon yo sou sa ki fe fanmi yo fo.

Pwogram Avantur Divizyon No Ameriken an sevi yon kominote entekiltirel timoun ki soti nan pre-K (laj 4) – katriyem klas ak paran yo ak swen-bay nan yon ministe olistik.

Objektif pwogram nan se pou sipote paran yo ak moun ki bay swen yo nan dirijan ak ankouraje pitit yo nan yon relasyon amou jwayezman, jwayezman avek Jezikri.

Li ofri kourikoulom anseyman, anrichi fanmi, resous siplemante, ak fomasyon volonte nan filozofi a Advantis Setyem jou.

Pwogram Avantur la ta dwe travay pou akonpli komisyon levanjil la (Matye 28:18-20) epi li depann de sipo yon kongregasyon fo nan misyon ak pi ba pa Sentespri a.

 • August 1, 2022

  Registration begins for new Pathfinder/Adventurer/Master Guide year

  Registration deadline is September 25, 2022

 • September 16-18, 2022

  Pathfinder/Adventurer Executive Committee at Laurel Lake Camp

 • January 7, 2023

  Pathfinder/Adventurer Executive Committee at Harrisburg

 • March 31 - April 2, 2023

  Adventurer Family Retreat at Laurel Lake Camp

  Registration deadline is March 15, 2023

 • May 7, 2023

  Adventurer Fun Day at Blue Mountain Academy

  Registration deadline is April 15, 2023

Fom avantur

Beginning of the year forms.  This needs to be completed on an annual basis.  Please complete the following forms and submit no later than September 30:

Fom yo dwe itilize nan klibou:

Fom yo dwe soumet chak mwa pa each 15yem nan mwa sa a:

Fom akoz 15 oktob:

Form due October 30:

Fom akoz Novanm 30:

Form due no later than May 31:

Forms due no later than June 15:

Volunteer Background Checks

Se Konferans Pou Ede Timoun yo ak pwoteksyon timoun yo nan tout aspe ministe nan legliz yo ak lekol yo.

To fulfill the required background check to work with children in the state of Pennsylvania, please follow the instructions HERE.

RESOUS