932

Moun yo pran angajman pou priye pou devesman Sentespri a

pa lespri mwen

Angajman pou nou priye chak jou pou devesman Sentespri a atrave Konferans nou an–legliz, paste, enstrikte, manm, elev, dirijan ministe, kominote, ak moun ki Bondye ap desine pou tet pa li.

100

Moun ap ini avek nou nan lapriye nan Nou Facebook Inite Ansanm Gwoup Lapriye

Jwenn ak nou Ansanm Facebook Lapriye Gwoup Lapriye

Rantre nan gwoup Lapriye Facebook nou an epi resevwa demann lapriye, repons, epi yo dwe kapab lapriye "ansanm" ak lot moun sou entenet. Demann Lapriye yo afiche jan yo soti nan sit entenet nou an oswa ministe. Pataje demann avek lot moun. Priye atrave yon pos sou demann yo kite lot moun konnen yo te lapriye pou. Yon lot gwo fason pou nou ini ansanm nan lapriye.

pa lespri mwen

Lapriye pou Sentespri a se fondasyon an nan sikse nan travay Bondye a. Antanke manm legliz yo priye chak jou pou devesman Lespri a, nou ap we benediksyon yo pwomet la. "Pou moun ki rete tann enb sou Bondye ... se Lespri a bay. Pouvwa Bondye ap tann demand yo ak resepsyon yo. Benediksyon sa a te pwomet, ki te deklare pa lafwa, pote tout lot benediksyon nan tren li." (Dezi laj, p. 672)

Jezi te komande legliz la pou li "ale epi fe disip tout nasyon yo," pwomet nou ke "levanjil wayom sa a pral preche kom yon temwayaj bay tout nasyon yo epi apresa lafen an ap vini" (Matye 28:18-20; 24:14). Premye legliz la te obeyi epi li te we kwasans remakab kom rezilta. "Pawol Bondye a pwopaje, ak kantite disip yo te miltipliye anpil" (Travay 6:7).

Youn nan premye bagay premye legliz la te fe anvan yo t al pataje levanjil la sete pou ini ansanm nan lapriye. Bondye te reponn priye yo a avek yon devesman puisan nan Sentespri a.

Komandman Bondye a pou li ale ak pwomes li nan yon gwo rekot tre enpotan jodia. Nou kwe Bondye ap beni legliz nou yo pandan nou ap ini ansanm pou nou akonpli misyon pou nou atenn tout moun, tout kote, pandan nou ap premye ini ansanm pou nou priye pou devesman Sentespri a.

Objektif nou se rasanble yon lame de vanyan svanyan lapriye yo lapriye chak jou pou travay la isit la nan Pennsilvani. Eske ou ap rantre nan nou?

Gade nou pa evenman lapriye Espirityel mwen an sou entenet

Ini ansanm avek nou pou nou menm, nan evenman lapriye espirityel mwen an prezante Derek Morris, prezidan Lespwa Chanel, Inc., ak lame esperans SS la, pandan nou ap priye pou devesman Sentespri a.

Gade Facebook a Ap viv pa evenman lespri mwen vityel achiv.

Gade vesyon an Tib Tube twa edtan nan evenman an Lespri mwen 'vityel.

Gade pa evenman Lespri mwen vityel mwen, nan twa sesyon sou paj Vimeo nou an.

Jwenn ak mouvman an nan 3,000 moun priye pou depoze nan Sentespri a!

Angajman pou nou priye chak jou pou devesman Sentespri a atrave Konferans nou an–legliz, paste, enstrikte, manm, elev, dirijan ministe, kominote, ak moun ki Bondye ap desine pou tet pa li.

Nou kwe Bondye ap beni legliz nou yo pandan nou ap akonpli misyon pou nou atenn tout moun, toupatou, nan premye inite ansanm pou nou priye pou devesman Sentespri a.