OFRANN NOU YO

Ofrann yo se repons lanmou pou reponn a benediksyon ak bonte Bondye yo. Yo sevi kom mwayen pou ede plis entegre Bondye nan bo finansye lavi nou. Rekonet Bondye kom Pwopriyete, nou suiv direksyon Sentespri a--jere sa li mete nan men nou epi adore Bondye nan retounen kek nan sa li mete nan men nou. Nou bay ki kote ak kijan Sentespri a kondane nou ak fos nou pou nou fe sa. Nou bay adore Bondye---epi nou fe sa nan soutni Legliz li a, nan avanse misyon li, nan ede lot moun-men pifo nan tout nan koute li ak suiv kote dirije ak fe sa li kondane.

Isit la nan Konferans Pennsilvani, ofrann nou sipote misyon nou nan "Rive tout moun, tout kote." Pandan ke nou gen anpil ofrann, nou konsantre sou kat inisyativ kle nan tout ane a: Edikasyon, Evanjelism, Blue Mountain Academy, ak Laurel Lake Camp. Don ou pou ofrann sa yo afekte lavi manm yo, timoun yo, jen yo, ak kominote a-fe yon diferans etenel.

ADVANTIS BAY

SOU ENTENET BAY

Advantis bay pemet ou retounen di mwen ou epi bay ofrann ou sou entenet nan sit entenet lokal ou a oswa nan kont konferans sou entenet nou an.

AdvantisGiving App Tutorial

App a AdvantisGiving se yon fason fasil yo bay legliz lokal ou a. Gade videyo sa a pou aprann kijan pou bay sou entenet ak sipote ministe lokal ak konferans ou.

ADVANTIS BAY

AdvantisGiving temik pemet yon devolve tus diezmos yo tre ogmante por el sitio de iglesia lokal o yon travé de la cuenta de la Conferencia.
Leson parabol AdvantisGiving

Mire aquí el tutorial Como saber descargar la aplicación de AdvantistGiving, randevou komo donate yon travé de esta emoramienta y segir jaden yon dyosez konsekisyon yrendas.

RESOUS